کد خبر: 16393| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۳ اسفند سال ۱۳۹۹ | ساعت ۱۲:۵۹:۰ | تعداد بازدید: ۲۶۰

پژوهش «موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»؛ به‌کوشش دکتر سعید معیدفر (مدیر علمی)، محمد سلگی (مدیر طرح) و عباس وریج‌کاظمی (ناظر علمی) انجام شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1399 منتشر شده است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شناخت عالمانه مصرف فرهنگی؛ جزئیات، الگوهای اصلی و روندهای نوپدید؛ گامی در راستای بازنگری و بررسی ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزلۀ یکی از نشانگرهای تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و به‌عنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری‌ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و نیز معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های فرهنگی است.
لذا هدف‌کلی پژوهشگران این پیمایش به شرح ذیل است:
فراهم ساختن مجموعه‌ای از داده‌ها درباره شیوه گذرندان زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است.
همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی می‌باشد. از نظر گستره، از نوع پهنانگر می‌باشد. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته‌های به‌دست آمده ارائه شده است.
داده‎‌های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به‌صورت مصاحبه رودرو، جمع‌آوری شده است.همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد 15 سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است.
تعداد نمونه در این بررسی 15606 نفر در 31 استان کشور هستند.
بخش «فعالیت‌های هنری و دستی» این پیمایش انواع و میزان آن بررسی شده است.
در بحث انجام فعالیت هنری و دستی از پاسخگویان پرسیده شده که "کدام‌یک از فعالیت‌های هنری و دستی (به عنوان سرگرمی و تفنن و نه تکلیف درسی و کار) انجام می‌دهید؟"
72.8 درصد گفته‌اند که هیچ فعالیت هنری و دستی انجام نمی‌دهند که در جدول ذیل نگاشته شده است:
لذا مشخص شد با کاهش سن، بالا رفتن سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی، انجام فعالیت‌های هنری و دستی نیز افزایش می‌یابد.
زنان به‌مراتب بیشتر از مردان، دانش‌آموزان و دانشجویان و خانه‌دارها بیشتر از بیکاران و شاغلان افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از همه فعالیت‌های هنری و دستی انجام می‌دهند.
در جدول ذیل «انجام فعالیت‌های هنری و ویژگی‌های فردی و پایگاهی» نشان داده شده است: 
در ماه، 46.6 درصد فعالان هنری یک ساعت، 24.5 درصد دو ساعت و 28.8 درصد سه ساعت و بیشتر به نقاشی، گرافیک یا کاریکاتور مبادرت می‌کنند.
در ماه، 48.1 درصد فعالان هنری یک ساعت، 28.3 درصد دو ساعت و 23.6 درصد سه ساعت و بیشتر به خوشنویسی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 35.1 درصد فعالان هنری یک ساعت، 22.3 درصد دو ساعت و 42.6 درصد سه ساعت و بیشتر به معرق، منبت و خاتم‌کاری و قلم‌زنی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 32.8 درصد فعالان هنری یک ساعت، 29.6 درصد دو ساعت و 37.6 درصد سه ساعت و بیشتر به گلدوزی، منجوق و ملیله‌دوزی مبادرت می‌کنند.

دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگر گروه‌های فعالیت به انجام نقاشی یا گرافیک، خوشنویسی، عکاسی و خواندن آواز و نواختن موسیقی مبادرت می‌کنند.

در ماه‌، 33.8 درصد فعالان هنری یک ساعت، 25.1 درصد دو ساعت و 41.1 درصد سه ساعت و بیشتر به خیاطی و بافتنی مبادرت می‌کنند.
درماه، 50.6 درصد فعالان هنری یک ساعت، 25.9 درصد دو ساعت و 23.5 درصد سه ساعت و بیشتر به عکاسی مبادرت می‌کنند.
در ماه‌، 50.3 درصد فعالان هنری یک ساعت، 26.6 درصد دو ساعت و 23.1 درصد سه ساعت و بیشتر به تصویربرداری مبادرت می‌کنند.
در ماه، 17.1 درصد فعالان هنری یک ساعت، 18.2 درصد دو ساعت و 64.7 درصد سه ساعت و بیشتر به فرش و گلیم‌بافی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 28.3 درصد فعالان هنری یک ساعت، 30.2 درصد دو ساعت و 41.5 درصد سه ساعت و بیشتر به مجسمه‌سازی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 34.7 درصد فعالان هنری یک ساعت، 24.5 درصد دو ساعت و 40.8 درصد سه ساعت و بیشتر به تئاتر مبادرت می‌کنند.
در ماه، 28.9 درصد فعالان هنری یک ساعت، 22.9 درصد دو ساعت و 48.1 درصد سه ساعت و بیشتر به آوازخوانی و نواختن موسیقی مبادرت می‌کنند.

با کاهش سن، فعالیت‌هایی مانند نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، گلدوزی، منجوق‌دوزی، ملیله‌دوزی، عکاسی و آواز و نواختن موسیقی افزایش می‌یابد.

در ماه، 31.0 درصد فعالان هنری یک ساعت، 38.1 درصد دو ساعت و 31 درصد 3 ساعت و بیشتر به سفال‌گری مبادرت می‌کنند.
در ماه، 51.6 درصد فعالان هنری یک ساعت، 27.4 درصد دو ساعت و 21.1 درصد سه ساعت و بیشتر به سفره‌آرایی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 39.3 درصد فعالان هنری یک ساعت، 30.7 درصد دو ساعت و 30 درصد سه ساعت و بیشتر به شیرینی‌پزی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 34.2 درصد فعالان هنری یک ساعت، 24.5 درصد دو ساعت و 41.3 درصد سه ساعت و بیشتر به پرورش گل و گیاه مبادرت می‌کنند.
در ماه، 33.3 درصد فعالان هنری یک ساعت، 25 درصد دو ساعت و 41.7 درصد سه ساعت و بیشتر به حصیربافی مبادرت می‌کنند.
در ماه، 17.1 درصد فعالان هنری یک ساعت، 19.5 درصد دو ساعت و 63.4 درصد سه ساعت و بیشتر به پشم یا نخ‌ریسی مبادرت می‌کنند.
در جدول ذیل «نوع و میزان انجام فعالیت هنری» مشخص شده است: 
از آنجا که ممکن است افراد در چند نوع فعالیت هنری و دستی شرکت داشته باشند لذا پس از سنجیده شدن تعدد فعالیت‌های آنان مشخص شد 17.2 درصد، تنها یک نوع، 6 درصد دو نوع و 3 درصد بیش از دو نوع فعالیت هنری و دستی انجام می‌دهند که در جدول ذیل «تنوع فعالیت هنری و دستی» نشان داده شده است: 
بنابراین با کاهش سن، فعالیت‌هایی مانند نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، گلدوزی، منجوق‌دوزی، ملیله‌دوزی، عکاسی و آواز و نواختن موسیقی افزایش می‌یابد.
گروه‌های سنی 26 تا 64 سال بیشتر از 15 تا 25 ساله‌ها و این دو نیز بیشتر از افراد سالمند، خیاطی، بافتنی و فرش و گلیم‌بافی می‌کنند.
زنان نیز بیشتر از مردان، نقاشی، گرافیک، گلدوزی، منجوق‌دوزی و ملیله‌دوزی، خیاطی و بافتنی و فرش و گلیم‌بافی می‌کنند و کمتر از مردان در کار آواز و نواختن موسیقی هستند.
با افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی، انجام نقاشی و گرافیک، خطاطی، عکاسی و خواندن آواز و نواختن موسیقی افزایش و فرش و گلیم‌بافی کاهش می‌یابد.
دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگر گروه‌های فعالیت به انجام نقاشی یا گرافیک، خوشنویسی، عکاسی و خواندن آواز و نواختن موسیقی مبادرت می‌کنند.
خانه‌دارها بیشتر از دیگران گلدوزی؛ منجوق‌دوزی، ملیله‌دوزی، خیاطی و بافتنی و فرش و گلیم‌بافی و همراه افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگران آواز‌خوانی و موسیقی‌نوازی و خوشنویسی می‌کنند.
افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگران نقاشی، گرافیک، گلدوزی، منجوق‌دوزی و ملیله‌دوزی، عکاسی و همراه شاغلان فرش و گلیم‌بافی می‌کنند.
 

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5