مصوبه شماره:507 (شماره ابلاغ :576/دش)

 • جلسه: 213
 • |
 • تاریخ تصویب: 11 اردیبهشت 1369
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 18 اردیبهشت 1369
 • |
 • شماره مصوبه: 507
 • |
 • شماره ابلاغ: 576/دش

تصویب کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون ‏سراسری


شرح :
طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور درمورد "گزینش بومی آزمون سراسری که طی نامه شماره441/ م / و مورخ 6/1/69 (پیوست ) از طرف وزیرمحترم فرهنگ وآموزش عالی به شورای عالی ارایه گردیده بود مطرح و کلیات این طرح بتصویب رسید.
طرح پیشنهادی گزینش بومی آزمون سراسری
کمیته طرح وبرنامه ریزی کنکور درنتیجه ،مذاکرات جلسات متعدد وباتوجه به برررسیهای بعمل آمده ، طرح زیررابه منظور رسیدن به هدف اصلی یعنی بومی کردن گزینش دانشجو، ضمن حتی الامکان رعایت اصل تقسیم ظرفیت رشته ها به نسبت مساوی بین علاقه مندان ورودبه آموزش عالی کشور، جهت طرح وتصویب درشورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می دارد:
الف - آزمون سراسری سال تحصیلی69-1368
دراین آزمون ظرفیت کلیه رشته های مختلف تحصیلی بدون توجه به محل تشکیل آنهاومحل سکونت داوطلبان ، به نسبت متساوی بین داوطلبان نقاط مختلف کشور(که از امکانات آموزشی نسبتاً یکنواختی برخورداربوده اند) طوری تقسیم شده است که داوطلبان برای ورود به همه رشته ها ی تحصیلی عالی ازشانس قبولی نسبتاً یکنواختی برخوردار باشند.
جدول مخاجرت دانشجویی (جدول شماره 1 پیوست) به طور متوسط درصد بومی رادر سطح استان 37 درصد نشان می دهد. ازطرف دیگرطبق گزارش پیوست، گسترش رشته های مختلف تحصیلی درسطح کشور متناسب ومتعادل باتعداد جمعیت (یاداوطلبان دیپلمه ) نقاط مختلف کشورانجام گرفته است. که این عدم تناسب خودیکی ازمشکلات اساسی درتامین هدف بومی کردن گزینش دانشجو ومانعی در راه اجرای اصل تقسیم ظرفیت رشته هابه نسبت متساوی بین داوطلبان نقاط مختلف کشور بشمار می رود.
ب - گزینش فرضی آزاد
دراین گزینـــش که به منظور بررســـی واستفاده آماری انجام گرفته هیچ نوع سهمیه ای لحاظ نشده وفقط باتوجه به نمرات فضلی داوطلبان اجراشده است .جدول مهاجرت دانشجویی درسطح استان (جدول شماره 2 ضمیمه ) بومی بودن رابه طور متوسط 40 درصدنشان می دهد.
ج - طرح پیشنهادی گزینش بومی آزمون سراسری
برای رسیدن به هدف فوق الذکر همه رشته های مختلف تحصیلی باتوجه به ماهیت رشته ها ، گسترش آنهادرسطح کشور ونیاز جامعه به نوع تخصصها به پنج دسته به شرح زیرتقسیم بندی می شود:
1-1- رشته های استانی : رشته هایی که دراکثر استانهاگسترش داشته ازنظر کاربردی نیزبه متخصصان بومی نیاز دارند. این رشته ها عبارتنداز : رشته های مقطع کاردانی ، پرستاری وپزشکی .
کلیات این طرح بتصویب رسید.
1 - 2 - رشته های ناحیه ای : رشته هایی که دراکثر استانهاوجودنداشته ولی درچند استان مجاور ده به عنوان یک ناحیه تلقی می شود. نسبتاً گسترش یافته اند. این رشته ها عبارتنداز :
رشته های مامایی ودبیری
1-2-1- ناحیه بندی : درجدول زیر استاهای هرناحیه صورت داده شده است .

شماره ناحیه

استانهای ناحیه

1

تهران -سمنان - مرکزی - زنجان

2

آذرباییجان شرقی - آذرباییجان غربی

3

اصفهان - چهارمحال بختیاری - یزد

4

سیستان وبلوچستان -کرمان- هرمزگان

5

بوشهر- فارس -کهگیلویه وبویراحمد

6

باختران - کردستان - همدان

7

ایلام - خوزستان - لرستان

8

خراسان

9

گیلان - مازندران

3 - 1 - رشته های قطبی : رشته هایی که دراکثر نواحی وجود نداشته ولی درچندناحیه مجاور که به عنوان قطب تلقی می شود، گسترش یافته اند.این رشته ها عبارتنداز: رشته های مهندسی ،برق، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی ، شیمی ، زمین شناسی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، زبان وادبیات فارسی ، علوم اجتماعی، تاریخ ، روانشناسی وعلوم تربیتی
1-3-1- قطبهاواستانهای هرقطب درجدول زیرصورت داده شده است

 

قطب

استانهای قطب

تهران یاشمال

تهران ،گیلان ، مازندران ، سمنان ،مرکزی وزنجان

خرسان یاشرق

خراسان ، کرمان ، سیستان وبلوچستان وهرمزگان

آذربایجان یاغرب

آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،باختران،کردستان وهمدان

اصفهان یامرکز

اصفهان، یزد،چهارمحال بختیاری، لرستان ، ایلام وخوزستان

شیراز یاجنوب

فارس ، بوشهر، کهگیلویه وبویراحمد


4- 1 - رشته های کشوری : رشته هایی که دراکثر قطبها وجودنداشته تنها درمعدوی از دانشگاههای کشور ارایه می شوند. این رشته ها عبارتنداز: دیگر رشته ها جزرشته های مندرج در بندهای فوق الذکر
تبصره : باتوجه به ظرفیت وگسترش رشته های استانی ، ناحیه ای ویاقطبی برخی از آنها بانظر کمیته طرح و برنامه ریزی کنکور به عنوان رشته های کشورتعیین میشوند. مانند رشته های معماری (مقطع کاردانی ) ورشته های دبیرفنی .
5-1- رشته های خاص : این گونه رشته های تحصیلی ماهیتاً‌کاربردی نیست بلکه علمی محض است . این رشته ها عبارتنداز فیزیک و ریاضی
2 - سهمیه بندی ، تخصیص ظرفیت وروش گزینش
1 - 2- بخشهای مختلف کشور باتوجه به شاخصهای ضریب محرومیت ( به ویژه محرومیت آموزشی ) به سه منطقه 1و2و3 تقسیم بندی می شوند.
تبصره 1: کشورهای حوزه خلیج فارس بایک درجه امتیاز درسهمیه منطقه محرومتر قرارمی گیرند.
تبصره 2: داوطلبان عشیره نیز بایک درجه امتیاز در سهمیه منطقه محرومتر قرارمیگیرند.
2-2- هرگونه امتیاز سهمیه بندی در رشته های استانی ، ناحیه ای وقطبی به ترتیب به داوطلبان بومی استان ،بومی ناحیه ، وبومی قطب ذیربط داده می شود.
3-2- 20 درصد ظرفیت رشته های مربوط به بندهای 1-1 ، 2-1، 3-1 به صورت آزاد و 80 درصد بقیه به داوطلبان شرکت کننده در سهمیه مناطق ، نهادها(خانواده شهدا، جهادگران ونهضت سوادآموزی ) ورزمندگان بومی استان ، ناحیه ویاقطب ذیربط تعلق می گیرد.
4-2- همه ظرفیت رشته های کشوری (بند4-1) به داوطلبان بومی مناطق، نهادها ورزمندگان اختصاص می یابد.
5-2- دررشته های خاص هیچ نوع سهمیه ای اعمال نمیشود وداوطلبان صرفاً برحسب نمره فضلی گزینش می شوند.
6-2- سهم هریک از مناطق (1 ،2،3) ونهادها به نسبت مساوی باتوجه به تعداد داوطلبان علاقه مند شرکت کننده درهریک از سهمیه های ذیربط محاسبه واختصاص می یابد.
تبصره 1: همه ساله نوع رشته های تحصیلی استانی ، ناحیه ای ، قطبی ،کشوری وخاص بانظرکمیته برنامه ریزی کنکوراصلاح وتعیین می شود.
تبصره 2: باتوجه به عدم تعادل گسترش رشته ها درسطح کشور (به ویژه استانهای محروم ) توسط کمیته طرح وبرنامه ریزی معین تعیین می شوند.
تبصره 3: استفاده از امتیاز بومی دررشته های استانی ، ناحیه ای وقطبی ، خاص داوطلبانی است که سه سال آخر دوره تحصیلات متوسطه خودرادرهمان استان ، ناحیه ویاقطب گذرانده باشند . درصورت نداشتن شرط مذکور، استان محل تولد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4 : 20 درصد ظرفیت آزاد رشته های استانی ، ناحیه ای وقطبی طوری بین محلهای مختلف تقسیم می شودکه حتی الامکان توزیع نامناسب ظرفیت رشته هادرسطح کشور تعدیل یاجبران شود.
تبصره 5: 40 درصد ظرفیت سهیمه قانونی رزمندگان وجانبازان درچهارچوب آیین نامه اجرایی مربوط رد رشته های استانی ، ناحیه ای ویاقطبی به رزمندگان و جانبازان بومی استان ، ناحیه ویاقطب ذیربط و دررشته های کشوری براساس نمرات قطبی آنان اختصاص داده می شودو گزینش انجام میگیرد.
شایسته است که درجهت تقویت امکانات آموزش و پرورش و توسعه درابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استانهای محروم کشورطوری برنامه ریزی شودکه انشاءا... در آینده نیازی به سهمیه بندی نباشد ، این طرح به صورت آزمایشی درباره داوطلبان شرکت کننده درآزمون سراسری سال گذشته اجراء شده است .جدول مهارت دانشجویی استانی (جدول شماره 3 ضمیمه ) درصد متوسط بومی استان رادر 67 درصد نشان می دهد.
جدول شماره 4 ضمیمه : تعداد ودرصد پذیرفته شدگان رادرسه روش گزینش (واقعی سال گذشته ، آزاد و طرح جدید ) در سهمیه ها وگروههای آزمایشی مختلف مشخص می سازد.
جدول شماره 5 : وضعیت کیفی ( میانگین نمرات کل ) پذیرفته شدگان رادرهر یک از روشهای فوق الذکر مشخص می سازد، بطوریکه میانگین کل درطرح جدید برابر 6305 ،در سال گذشته برابر 6148 ودرروش گزینش آزاد برابر 6469 می باشد .
جدول شماره 6 : تعداد ودرصد شرکت کنندگان رابه تفکیک گروههای آزمایشی و سهمیه ها در گزینش های سه گانه مشخص می سازد.
ضمناً درصد نسبت پذیرفته شدگان به شرکت کنندگان در گزینش های سه گانه فوق درسهمیه های مختلف به قرار جدول زیراست :

 

گزینش سهمیه

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

رزمندگان وجانبازان

درصد کل

آزاد فرعی

18%

10%

4%

2%

12%

واقعی سال گذشته (69-68)

10%

8%

6%

30%

12%

طرح جدید

11%

7%

5%

28%

11%آخرین مصوبات

 • «واگذاری مأموریت مستندسازی، احیاء و بزرگداشت سنت دانشگاهی و نظام آموزش عالی ایران به دانشگاه تهران»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه ستاد ملی زن و خانواده»
 • «تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی»
 • «تأیید انتخاب اعضای حقیقی شورای سیاست­گذاری جایزه زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
 • «واگذاری تنظیم­‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌‏های فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه دانشگاه بين‌المللي اهل‌بيت(عليهم‌السلام)»
 • «الزام کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و حرفه­ای در حوزه تخصصی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کسب مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
 • «آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث­داران تمدنی»
 • «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی»
 • «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان»
 • «اصلاح ماده 4 آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت­های عالی تجدیدنظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی»
 • «الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی ارزیابی اجرای سند و شاخص‌­های متناظر آن»
 • «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور»
 • «اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی همزمان با تحصیل آنها در ایران»
 • «راه اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور»
 • «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران»
 • «اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران»
 • «ارتقاء مركز تعاملات بين‌المللى علم وفناورى معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بين‌المللى»
 • «امکان به‌­کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای هیأت امنای منصوب مقام معظم رهبری و یا اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پست‌های مدیریت سیاسی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7