مصوبه شماره:1716 (شماره ابلاغ :88/2788/دش)

 • جلسه: 643
 • |
 • تاریخ تصویب: 22 اردیبهشت 1388
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 9 تیر 1388
 • |
 • شماره مصوبه: 1716
 • |
 • شماره ابلاغ: 88/2788/دش

مصوبه «منشور توسعه فرهنگ قرآنی»


شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 643 مورخ 1388/2/22، براساس مصوبه شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، مصوبه «منشور توسعه فرهنگ قرآني» را به شرح ذيل تصويب نمود:

مقدمه
دستيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح، تحـقق انديشـه هاي معمار بزرگ انـقلاب اسلامي رضوان الله تعالي عليه و رهنـمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم، و ارتـقاي ايران به كشوري توسـعه يافته با هويتي اسلامي ـ انقلابي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشـد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني است. فرهنگي كه بايد متأثر از قرآن و حاكم بر بينش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در كليه سطوح سياست گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري اسلامي جاري باشد. بدين منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآني، كه مبين منويات نظام مقدس جمهوري اسلامي در مواجهه با تعـاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي و بيـن المللي است، به شـرح مواد آتي به تصويب مي رسد.
ماده 1ـ اهداف
1ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي، مؤسسات و گروه هاي فعال غيردولتي در جهت هم افزايي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي.
2ـ تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن كريم و تمسك به تعاليم آن.
3ـ تعميق معرفت و تعميم فهم و درك قرآن كريم.
4ـ ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي.
5 ـ تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم گيري و برنامه ريزي كشور.
6 ـ توسعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درك معناي آيات قرآن كريم در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان.
7ـ تقويت و گسترش انس با قرآن كريم در اقشار مختلف جامعه.
8 ـ ترويج آيات و مفاهيم قرآن كريم در حوزه فرهنگ عمومي (نمادسازي و تبليغات رسانه اي و محيطي، محاورات و ...)
ماده 2ـ سياست ها و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني
1ـ توجه جدي به اصل جدايي ناپذيري قرآن كريم و اهل بيت (عليهم السلام) در كليه فعاليت هاي قرآني.
2ـ اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي كشور.
3ـ توسعه نظريه پردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني.
4ـ توسعه مشاركت حداكثري مردم در فعاليت هاي قرآني و تقويت نقش حمايتي و پشتيباني دولت در گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور.
5 ـ تأكيد بر گسترش درك عموم مردم از مفاهيم، زيبايي ها و لذات معنوي قرآن كريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن.
6 ـ اهتمام ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در ميان اقشار تأثيرگذار (مديران، نخبگان، فرهيختگان و گروه هاي مرجع) در داخل و خارج از كشور.
7ـ ابتناي حداكثري فعاليت هاي قرآني بر مطالعه، كارشناسي و تحقيق شايسته.
8 ـ هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي قرآني بسمت كاربردي كردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي.
9ـ بهره گيري حداكثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني.
10ـ ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي، نظام تبليغات ديني و ساير نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن كريم.
11ـ ساماندهي و هماهنگ كردن دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر كشور و فراهم كردن زمينه هاي يادگيري و رشد سازماني جهت هم افزايي توان، تجربه و ارتقاء سطح آن ها در توسعه فرهنگ قرآني.
ماده 3ـ به منظور پيشبرد و اجرايي شدن اهداف، سياست ها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك و اعتصام به قرآن كريم در همه عرصه ها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، كه از اين پس در مواد آتي به اختصار شوراي تخصصي ناميده مي شود، زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي شود.
ماده 4ـ وظايف شوراي تخصصي
1ـ تهيه و تصويب شاخص هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخص هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليت هاي قرآني.
2ـ بررسي و پيشنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامه هاي توسعه بلندمدت و ميان مدت كشور به سازمان ها و نهادهاي تصميم گير.
3ـ بررسي و بازنگري مأموريت ها و وظايف قرآني دستگاه هاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تصويب.
4ـ زمينه سازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه قرآن كريم.
5 ـ ايجاد ساز و كارهاي لازم براي هماهنگي و تعامل مؤثر در زمينه فعاليت هاي قرآني.
6 ـ تأييد طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني.
7ـ اتخاذ تدابير لازم براي توانمندسازي و جلب مشاركت بخش مردمي و تقويت نقش حمايتي دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآني.
8 ـ اتخاذ تدابير لازم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهره گيري حداكثري از موقوفات كشور در اين زمينه.
9ـ ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي.
10ـ شناسايي نيازها، محدوديت ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از ظرفيت ها براي رفع آنها از طريق مراجع ذي ربط در داخل و خارج از كشور.
11ـ تدوين اولويت ها و جهت گيري هاي كلان بودجه فعاليت هاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
12ـ برنامه ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني موردنياز حوزه هاي مختلف امور قرآني و كيفيت بخشي منابع انساني موجود.
13ـ برنامه ريزي لازم براي طراحي سامانه هاي آماري و شبكه هاي اطلاع رساني امور قرآني.
ماده 5 ـ اعضاي شوراي تخصصي
1ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (رئيس شوراي تخصصي).
2ـ وزير آموزش و پرورش.
3ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
4ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5- رييس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري و يا نماينده وي
6 ـ نماينده شوراي عالي حوزه هاي علميه.
7ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي.
8 ـ رئيس دفتر تبليغات اسلامي.
9ـ رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه.
10ـ رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي.
11ـ نماينده رئيس سازمان صدا و سيما.
12ـ نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
13ـ سه نفر از صاحب نظرات مؤسسات آموزشي، پژوهشي و تبليغي ـ ترويجي قرآني مردمي با تصويب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني.
14- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
15- نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
16ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
17ـ دبير شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
18ـ رئيس سازمان ملي جوانان
19- سه نفر صاحب نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
20- سه نفر صاحب نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني از ميان شش نفر صاحب نظر پيشنهادي اتحاديه تشكل هاي مردم نهاد قرآني
21- وزير ورزش و جوانان
22- رئيس جامعة المصطفي العالميه
23 ـ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي
تبصره ـ دبير شوراي تخصصي توسط رئيس شوراي تخصصي براي سه سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده 6 ـ دبيرخانه شوراي تخصصي براي پيگيري تمامي امور مربوط به شوراي تخصصي، در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل و نمودار تشكيلاتي و سازماني آن توسط رئيس شوراي تخصصي تصويب مي شود.
ماده 7ـ كميسيون هاي تخصصي
با توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليت هاي قرآني در حوزه هاي آموزش عمومي، آموزش عالي، پژوهش و تبليغ و ترويج قرآني و به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با هر حوزه، كميسيون هاي سه گانه تخصصي، زير نظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و با عناوين ذيل تشكيل مي شود:
1ـ كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآني.
2ـ كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني.
3ـ كميسيون توسعه فعاليت هاي تبليغي ترويجي قرآني.
تبصره ـ شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون هاي سه گانه فوق، توسط شوراي تخصصي تعيين خواهدشد.
ماده 8 ـ روند كار شوراي تخصصي
1ـ مسائل و طرح هاي مورد نظر شوراي تخصصي، ابتدا در كميسيون هاي تخصصي، مطالعه و بررسي شده و پس از تعيين اولويت، در جلسات شوراي تخصصي مورد بحث و اظهارنظر قرار مي گيرد.
2ـ مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئيس شوراي تخصصي جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي شود.
3ـ در موارد نياز، مصوبات وتصميمات شوراي تخصصي براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي شود.
ماده 9ـ مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي لازم الاجرا است.
ماده 10ـ اين مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلسه 643 مورخ 1388/2/22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

محمود احمدی نژاد
رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 آخرین مصوبات

 • «آیین‌نامه ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت»
 • «تکمیل تبصره (2) ماده (4) آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»
 • «الحاق یک بند جدید به ماده (1) مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان»
 • «عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی - امنیتی»
 • «الحاق 2 ماده جدید به مصوبه ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن و اصلاح ماده 6 آن»
 • «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور از 27 صفر به 16 ربیع الاول»
 • اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
 • «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»
 • عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده
 • «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه»
 • «انتخاب اعضای پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران»
 • «بهره‌­مندی طلاب و فضلای ایرانی شاغل به تحصیل در حوزه‌­های علمیه خارج از کشور از تسهیلات غیرارزی»
 • «انتخاب رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»
 • «اصلاح روز چهارمحال و بختیاری در تقویم رسمی کشور»
 • «انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»
 • «اساسنامه جایزه ملی و بین­‌المللی گوهرشاد»
 • «آيين‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزیده بنياد ملي نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور»
 • «تکمیل ماده 16 اساسنامه فرهنگستان هنر و انتخاب اعضای جدید پیوسته آن»
 • «سند ملی دانش‌بنيان امنیت غذایی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7