مصوبه شماره:236 (شماره ابلاغ :8405)

 • جلسه: 88
 • |
 • تاریخ تصویب: 14 دی 1395
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 22 مرداد 1396
 • |
 • شماره مصوبه: 236
 • |
 • شماره ابلاغ: 8405

سیاستھا و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری


سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش
معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری
نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری (دامت برکاته) در دانشگاه‌ھا
سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی
شورای عالی حوزه ھای علمیه
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
ستاد راھبری اجرای نقشه جامع علمی کشور


در راستای تحقق بند ۵  ٧ سیاست ھای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رھبری (مد ظلّه العالی) و اقدام ملی ۴ از راھبرد کلان
از بخش اول فصل پنجم نقشه جامع « ج» و « ب» ١ و اقدام ملی ٧ از راھبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، و به استناد بندھای
سیاست ھا و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در » علمی کشور و بر اساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد مربوطه، مصوبه
٨٧ و ٨٨ شورای ستاد راھبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده ، که در جلسات ٨۶ « پیشرفت حوزه علم و فناوری
است، جھت اجرا ابلاغ می شود.
ماده1) تعاريف و اختصارات
واحد (واحد علمي و فناوري): واحدهاي مختلف دولتي و غيردولتي در حوزه علم و فناوري شامل دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، بيمارستان¬هاي آموزشي، پژوهشگاه¬ها و پژوهشکده¬ها، پارک¬هاي علم و فناوري و مراکز رشد فناوري، مدارس علميه و مدارس آموزش و پرورش.
دستگاه اجرايي: وزارتخانه‌ها، سازمان¬ها و مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت¬هاي دولتي و همچنين کليه نهادها و دستگاه¬هايي که شمول اين مصوبه بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است.
حامي: افراد حقيقي و حقوقي که با اهداء کمک يا وقف، قصد حمايت از حوزه علم و فناوري را دارند.
بنياد حامي: نهاد حقوقي غيردولتي؛ متشکل از نمايندگان واحد، کارکنان، دانش‌آموختگان و حاميان علاقه‌مند که مأموريت آن حمايت از يک واحد علمي و فناوري خاص يا يک موضوع خاص، مانند حمايت از دانشجويان از طريق منابع امور خير و وقف است.
مجمع هماهنگ‌کننده: نهاد حقوقي غيردولتي؛ متشکل از نمايندگان بنيادهاي حامي، دستگاه‌هاي اجرايي و تشکل‌هاي مردمي مرتبط که مأموريت آن حمايت از يک يا چند زيرحوزه علم و فناوري از طريق منابع وقف و امور خير است و با بنيادهاي حامي همگن موجود در آن زيرحوزه تعامل مستمر و نزديک دارد.
زيرحوزه علم و فناوري: زيرمجموعه‌اي از حوزه علم و فناوري برحسب حوزه‌هاي اجرايي يا مناطق جغرافيايي يا حوزه‌هاي تخصصي علوم يا موضوعات خاص.
مصاديق امور خير و وقف در حوزه علم و فناوري: تعدادي از اين مصاديق عبارتند از راه¬اندازي و تجهيز مراکز آموزشي، پژوهشي و رفاهي، حمايت از پژوهش¬، توسعه و تجاري‌سازي فناوري، حمايت از کارآفريني دانشگاهي، حمايت از دانشجويان و طلاب واجد شرايط، گسترش فعاليت¬هاي مذهبي و تسهيل ازدواج¬هاي دانشجويي، خدمات و مشاوره¬هاي علمي و تخصصي، فعاليت‌هاي داوطلبانه اساتيد، دانشجويان و طلاب در آموزش، پژوهش و توسعه فناوري، اهداء حق مالکيت فکري، وصيت در ارث (از جمله انفاق ثلث ارث) و اهداء کتابخانه.
ماده2)
بنيادهاي حامي توسط هر يک از واحدهاي علمي و فناوري با وظايف زير گسترش يابد:
2ـ1ـ شناسايي و اولويت¬بندي فرصت¬هاي وقف و امور خير مرتبط با واحد با تمرکز بر احياء موقوفات و تبرعات موجود و ايجاد بستر مناسب براي اطلاع¬رساني آنها.
2ـ2ـ شناسايي حاميان و تعامل با آنان با هدف ارائه‌ مشاوره در بهره‌برداري بهينه از مصاديق امور خير و وقف حوزه علم و فناوري و ارائه تسهيلات لازم به¬منظور طي فرآيندهاي اداري و قانوني و تمهيدات شرعي و حقوقي.
2ـ3ـ توسعه سازوکارهاي جذب و تجميع کمک¬هاي خُرد (تامين مالي جمعي) حاميان واحد با تأکيد بر انتشار اوراق وقف و امور خير و جذب کمک¬هاي فارغ‌التحصيلان و ايجاد صندوق نيکوکاري به-منظور سرمايه¬گذاري کمک¬هاي اهدائي در فعاليت¬هاي اقتصادي متناسب با شأن واحد.
2ـ4ـ توسعه شيوه¬هاي مشارکت غيرمالي با تأکيد بر ارائه خدمات و مشاوره¬هاي علمي و تخصصي، اهداء حق مالکيت فکري و ترويج سنت¬هاي پسنديده در ميان جامعه مرتبط با واحد به‌ويژه اهداء کتابخانه و وصيت در ارث.
2ـ 5 ـ تجليل از حاميان، اعتمادافزايي در ميان حاميان و نظارت بر رعايت تعهدات واحدها، حراست از نيات حامي و عدم تغيير نام موقوفات و تبرّعات حتي در صورت تغييرات مديريتي، و ارائه گزارش¬هاي منظم و مستمر به حاميان.
2ـ6ـ پيگيري جذب تسهيلات و حمايت¬هاي دولتي در حوزه وقف و امور خير، به ويژه مشارکت در هزينه-ها، اهداء زمين، معافيت¬¬هاي مالياتي و عوارض و نيز پيگيري انعقاد و اجرايي‌سازي تفاهم-نامه¬هاي مرتبط با وقف و امور خير در واحد، با سازمان اوقاف و مجامع هماهنگ¬کننده.

ماده3)

گسترش و حمايت از مجامع هماهنگ¬کننده در حوزه¬هاي علم و فناوري با مأموريت¬هاي زير صورت پذيرد:
3ـ1ـ گسترش بنيادهاي حامي مرتبط با واحدهاي علمي و فناوري با تأکيد بر گسترش رايزني¬ها و ايجاد شعب.
3ـ2ـ نظارت و ارزيابي عملکرد بنيادهاي حامي مرتبط و همچنين طراحي نظام انگيزشي و ارائه مشاوره و آموزش¬هاي ويژه نيروي انساني.
3ـ3ـ شبکه¬سازي بنيادهاي حامي مرتبط، با تأکيد بر اولويت¬ها، ايجاد بسترهاي همکاري و يادگيري، بسترهاي اطلاعاتي و انتقال تجربيات، و تدوين و ترويج الگوهاي موفق ميان آنها.
3ـ4ـ پيگيري امور بنيادهاي حامي در تعامل با نهادهاي حاکميتي و نهادهاي بين¬المللي
ماده4)
اقدامات زير توسط سازمان اوقاف و امور خيريه انجام شود:
4ـ1ـ تدوين سند راهبردي سازمان اوقاف و امور خيريه در حوزه علم و فناوري
4ـ2ـ تهيه اطلس موقوفات و نيات وقف مرتبط با حوزه علم و فناوري
4ـ3ـ توسعه و ترويج زيرساخت¬هاي حقوقي و قانوني لازم در جهت تنوع¬بخشي به مشارکت¬هاي وقف و امور خير (مانند حبس، هبه، نذر) در حوزه علم و فناوري
4ـ4ـ احيـاء و بهره¬برداري بهينه از موقوفات و مؤسسات خيريه مرتبط با حوزه علم و فناوري.
تبصره1ـ ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همکاري با سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشند.
ماده5)
روش¬هاي مشارکت دستگاه¬هاي اجرايي و آستان‌هاي مقدسه در پروژه¬هاي وقف و امور خير در حوزه علم و فناوري، ارتقاء ‌يافته و متنوع گردد.


ماده6)
انگيزه مشارکت واقفين و خيرين در وقف و امور خير حوزه علم و فناوري با تأکيد بر امور زير افزايش يابد:
6 ـ1ـ گسترش تسهيلات مالياتي به ويژه اعتبار مالياتي به¬منظور پذيرش کمک¬هاي اهدائي واقفين و خيرين در حوزه علم و فناوري به عنوان بخشي از ماليات آنان و نيز اعطاي معافيت از ماليات و عوارض به پروژه¬هاي وقفي و امور خير در حوزه علم و فناوري.
6 ـ2ـ عضويت واقفين و خيرين در هيأت امناي واحد.
6 ـ3ـ تشويق و ترغيب ايرانيان خارج از کشور و ساير علاقه‌مندان از جمله نخبگان جهان اسلام، جهت مشارکت در وقف و امور خير مرتبط با حوزه علم و فناوري با تأکيد بر بهره‌مندي از ظرفيت رايزنان علمي و فناوري، نمايندگي¬هاي جمهوري اسلامي در کشورهاي خارجي و رسانه¬هاي برون مرزي.


ماده7)
فرهنگ عمومي و گفتمان¬سازي وقف و امور خير در حوزه علم و فناوري با تأکيد بر امور زير ارتقاء يابد:
7ـ1ـ معرفي و تجليل از خيرين و واقفين برجسته و اثرات ماندگار آنان با استفاده از فعاليت رسانه¬اي، تبليغات ديني و اعطاء نشان¬هاي ملي.
7ـ2ـ ارتقاء فرهنگ وقف و امور خير ميان دانش آموزان، دانشجويان و طلاب، با تأکيد بر تهيه متون درسي و فعاليت¬هاي فرهنگي مناسب در مدارس و دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه و فضاهاي رسانه‌اي به‌ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ماده8)
کميسيون ويژه راهبري امور خيرين و واقفين حوزه علم و فناوري با مأموريت هماهنگي، اجرايي‌سازي سياست¬ها و ضوابط و نظارت بر آن متشکل از اعضاي زير تشکيل شود:
1. رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه (رئيس کميسيون)
2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
3. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
4. وزير آموزش و پرورش يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
5. نماينده تام¬الاختيار ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور
6 . رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه¬ها يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
7. معاون علمي و فناوري رياست جمهوري يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
8 . رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام¬الاختيار ايشان
9. نماينده تام¬الاختيار شوراي¬عالي حوزه¬هاي علميه
10. نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
11. پنج نفر از خيرين، واقفين و رؤساي بنيادهاي حامي و مجامع هماهنگ¬کننده به انتخاب کميسيون و حکم رئيس کميسيون
تبصره1ـ دبيرخانه کميسيون ويژه به ¬صورت مستقل، در سازمان اوقاف و امور خيريه مستقر خواهد شد.
تبصره2ـ دبيرخانه، موظف است پس از تصويب اين سياست‌ها و ضوابط، تقسيم کار مربوطه و دستورالعمل‌هاي اجرايي هر بند از سياست‌ها و ضوابط، و آيين نامه اجرايي فعاليت کميسيون ويژه را تدوين و براي تصويب به آن کميسيون ارائه نمايد.
تبصره3ـ دبيرخانه موظف است آخرين وضعيت اجراي اين سياست‌ها و ضوابط را هر شش ماه به کميسيون ويژه گزارش نمايد. کميسيون ويژه نيز موظف است آخرين وضعيت اجراي اين سياست¬ها و ضوابط را به صورت ساليانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش نمايد.

ماده9)
اين مصوبه، شامل 9 ماده و 4 تبصره در جلسه 88 مورخ 1395/10/14 شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور به تصويب رسيد.

 
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور
دکتر محمدرضا مخبر دزفوليآخرین مصوبات

 • «واگذاری مأموریت مستندسازی، احیاء و بزرگداشت سنت دانشگاهی و نظام آموزش عالی ایران به دانشگاه تهران»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه ستاد ملی زن و خانواده»
 • «تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی»
 • «تأیید انتخاب اعضای حقیقی شورای سیاست­گذاری جایزه زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
 • «واگذاری تنظیم­‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌‏های فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه دانشگاه بين‌المللي اهل‌بيت(عليهم‌السلام)»
 • «الزام کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و حرفه­ای در حوزه تخصصی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کسب مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
 • «آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث­داران تمدنی»
 • «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی»
 • «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان»
 • «اصلاح ماده 4 آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت­های عالی تجدیدنظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی»
 • «الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی ارزیابی اجرای سند و شاخص‌­های متناظر آن»
 • «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور»
 • «اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی همزمان با تحصیل آنها در ایران»
 • «راه اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور»
 • «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران»
 • «اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران»
 • «ارتقاء مركز تعاملات بين‌المللى علم وفناورى معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بين‌المللى»
 • «امکان به‌­کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای هیأت امنای منصوب مقام معظم رهبری و یا اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پست‌های مدیریت سیاسی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7