سالنامه آماري فرهنگ و علم كشور- 1393

دوره انتشار :
هفته نامه
تاریخ انتشار :
14 مهر 1398
فهرست :
فصل اول 
   جمعيت 

فصل دوم 
   دين و فعاليت هاي مذهبي

فصل سوم 
   رخدادهاي فرهنگي و هنري 

فصل چهارم 
   ارتباطات و رسانه 

فصل پنجم 
   آموزش و پژوهش 

فصل ششم 
   مشاركت فرهنگي و اجتماعي 

شناسنامه :

عنوان : سالنامه آماری فرهنگ و علم – 1393

ناشر : دبیرخانه شورای عالی انفالب فرهنگی

تحت نظارت عالی : دکتر محمّدرضا مخبر دزفولی

با هدایت و مدیریت : دکتر محمّد اسحاقی

همکاران این طرح : آقایان داود صارمی، دکتر محمّدرضا مصوری، ابراهیم معظمی گودرزی، مسعود حیدرنیا

تاریخ انتشار : 1395

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7