«دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات»

در اجرای ماده ۶ آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۹/۴/۸۶ و ۱۰/۲/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده ۵ آیین‌نامه مذکور در جلسه ۹۶ مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- تعاریف و کلیات
ماده ۱:
در این دستورالعمل عبارات اختصاصی زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد.
« هیأت عالی» به جای هیأت عالی جذب اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
« هیأت مرکزی» به جای هیأت مرکزی جذب وزارتین
« هیأت اجرایی» به جای هیأت اجرایی جذب مؤسسات
« آیین نامه» به جای آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
« مصوبه» به جای مصوبه اهداف وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی
« دستورالعمل اجرایی» به جای دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
ماده ۲:
داوطلب کسی است که بر اساس مجوز قانونی جهت همکاری علمی به صورت حق‌التدریس، طرح سربازی، قراردادی، پیمانی، راتبه، تبدیل پیمانی به رسمی- آزمایشی و تبدیل رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی به هیأت‌های اجرایی مراجعه می‌نمایند.
ماده ۳: 
رسیدگی به شکایات صلاحیت عمومی و توانایی‌های علمی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رعایت ضوابط مصوبه به عهده هیأتهای اجرایی، هیأتهای مرکزی و هیأت عالی خواهد بود.
ماده ۴:
هیأت‌های اجرایی و مرکزی مکلف هستند بر اساس طرح فراخوان جذب و شرایط عمومی استخدام و سایر موارد مقرر در آیین‌‌نامه ومصوبات هیأت عالی بلافاصله بررسی صلاحیت داوطلب را طبق مقررات آغاز نموده و در مهلت مقرر در تقویم مراحل جذب اعضای هیأت علمی اعلام نظر نمایند.
ماده ۵:
پرونده‌های مطروحه در هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای مرکزی در بررسی و رسیدگی بدوی و یا مراحل اول و دوم تجدیدنظر حسب مورد می‌بایستی با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه تطبیق داده شده و سپس بر اساس ضوابط مربوطه مبادرت به صدور رأی گردد .ضمناً در مراحل اول و دوم تجدید نظر لازم است انطباق و یا عدم انطباق آرای قبلی با قوانین و مقررات مبنی بر احراز یا عدم احراز شرایط عمومی و انتخاب اصلح ( اولویت یا عدم الویت جذب) ذکر گردد.
ماده ۶:
آرای صادره در هر مرحله از صدور رأی در صورت عدم اعتراض داوطلب در مهلت مقرر که در ماده ۸ ذکر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. بدیهی است در صورت اعتراض داوطلب در مهلت قانونی مقرر و تجدید نظر در آرای صادره توسط مراجع مذکور در این دستورالعمل، آرای بعدی ملاک عمل خواهد بود.
ب- مراجع و مراحل رسیدگی
ماده ۷: 
هیأت اجرایی اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلب استخدام و سایر موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۸:
مهلت مقرر جهت اعتراض به رأی صادره بدوی، تجدید نظر اول و یا تجدید نظر دوم به مدت دو ماه از زمان ابلاغ رأی می‌باشد.
تبصره:
ملاک زمان ابلاغ آراء به داوطلبان با شرایط ذیل خواهد بود:
الف: از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی ( حداقل یک بار با شرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان)
ب: تاریخ ابلاغ رأی به شاکی توسط هیأت اجرای یا هیأت مرکزی
ماده ۹:
داوطلبانی که در مرحله بدوی بررسی توسط هیأتهای اجرایی واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند می‌توانند در مهلت مقرر کتباً به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر نمایند. در این مرحله هیأت اجرایی نسبت به بررسی و صدور رأی مجدد در مهلت مقرر اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۰:
چنانچه در مرحله تجدید نظر اول، رأی بدوی مبنی بر عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح تأیید شود وداوطلب نسبت به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را کتباً در مهلت مقرر به هیأت مرکزی ارائه نماید. در مرحله دوم تجدید نظر، هیأت مرکزی نسبت به بررسی و صدور رأی مجدد اقدام می‌نماید.
ماده ۱۱:
مدت زمان رسیدگی به شکایات و اعلام نظر در هیأتهای اجرایی و مرکزی دو ماه خواهد بود.
ماده ۱۲:
هیأتهای اجرایی ومرکزی موظفند ضمن ابلاغ رأی صادره بدوی، تجدید نظر اول یا دوم به داوطلب، قابل تجدید نظر بودن، مرجع تجدید نظر کننده بعدی و مهلت قانونی جهت اعتراض به رأی را ذکر نمایند.
ماده ۱۳:
داوطلب می‌تواند فقط یک بار در مرحله اول از هیأت اجرایی و یک بار در مرحله دوم از هیأت مرکزی تقاضای تجدید نظر نماید شکایت بیش از یک بار در هر یک از مراجع مذکور مجاز نمی‌باشد.
تبصره:
عدم پذیرش در یک مقطع مانع از شرکت در مقاطع دیگر نخواهد بود. در صورت شرکت مجدد داوطلب، احراز صلاحیت بر مبنای وضعیت فعلی فرد می‌باشد. ( عدم احراز صلاحیت قبلی ملاک عمل نمی‌باشد) شکایت برابر مقررات قابل رسیدگی می‌باشد.
ماده ۱۴:
هیچ مقام اداری ودولتی نمی‌تواند آراء هیأت‌های مرکزی یا هیأتهای اجرایی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا هیأت علای آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۱۵:
در صورتی که داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هیأت مرکزی معترض باشد پس از ابلاغ رأی می‌تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را کتباً به هیأت عالی ارائه نموده و تقاضای بررسی مجدد از آن هیأت نماید.
تبصره:
شکایت داوطلب به هیأت عالی جذب در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که مراحل تجدید نظر اول و دوم طی شده باشد. این ماده ناقض ماده ۱۶ که به معنای مبسوط الید بودن هیأت عالی است نمی‌باشد.
ماده ۱۶:
علاوه بر مراجع مقرر در این آیین‌نامه هیأت عالی می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع نسبت به آراء صادره در هر مرحله رسیدگی و صدور رأی نموده نظر هیأت عالی در هر مرحله قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ج- نحوه رسیدگی
ماده ۱۷:
مبنای رسیدگی به شکایات و تجدید نظر آرای هیأتهای اجرایی و مرکزی عبارتند از: اعتراض کتبی ذینفع ( یا نماینده قانونی وی) و یا تشخیص و دستور هیأت عالی
ماده ۱۸:
در شکوائیه کتبی شاکی جهت درخواست تجدید نظر باید نکات زیر قید شود:
- نام ونام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و امضاء
- نشانی محل کار و سکونت، شماره تلفن تماس و آدرس اینترنتی
- ارائه جهات، دلایل یا مستندات اعتراض با درج رأی یا آراء صادره در شکوائیه 
ماده ۱۹:
هیأتهای اجرایی و هیأتهای مرکزی و عالی موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی و ثبت در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تحویل دهند. تاریخ وصول اعتراض مبنای آغاز تجدید نظر خواهد بود.
تبصره:
شکایتی قابل رسیدگی است که توسط داوطلب و یا نماینده قانونی وی امضاء و در مهلت مقرر تحویل مرجع رسیدگی کننده شود.
ماده ۲۰:
در تجدید نظر اول دو نفر نماینده از هیأت مرکزی جایگزین دو نفر، از موضوع بند ۳ ماده ۶ مصوبه اهداف و وظایف می‌گردند. در این جلسه دفاعیات کتبی داوطلب مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱:
در تجدید نظر دوم که در هیأت مرکزی انجام خواهد شد پس از ملاحظه پرونده و نیز در صورت درخواست داوطلب پس از استماع دفاعیات حضوری وی مجدداً نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.
ماده ۲۲:
مراجع رسیدگی کننده در تجدید نظر اول و دوم در صورتیکه موارد موجود در پرونده داوطلب را مکفی و متقن برای صدور رأی تشخیص ندهند موظفند نسبت به بررسی‌های مجدد اطمینان آور توسط بررسی‌کنندگان جدید اقدام نموده و با توجه به دلایل و مستندات شاکی همه جوانب امر را بررسی و اعلام نظر نمایند.
ماده ۲۳:
مکاتبات در خصوص رسیدگی به پرونده شاکیان با هیأت عالی از طریق هیأتهای مرکزی صورت می‌پذیرد.
ماده ۲۴:
هیأتهای اجرایی و هیأت‌های مرکزی موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب نتیجه رسیدگی به شکایات را به طور کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.
ماده ۲۵:
دبیران هیأت‌های اجرایی مسئول اجرای تصمیمات و ابلاغ آراء و احکام صادره می‌باشند. همچنین در مرحله دوم تجدید نظر انجام این امور به عهده دبیر هیأت مرکزی می‌باشد.
ماده ۲۶:
کلیه اطلاعات به دست آمده در مراحل جذب در پرونده متقاضی محرمانه بوده و افشای آن مجاز نمی‌باشد. در صورت افشای موارد با متخلفین طبق مقررات مربوطه قضایی و یاتخلفاتی برخورد خواهد شد.
ماده ۲۷:
هیچ یک از اعضای هیأت های مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان را نمی‌توان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.
تبصره:
در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت‌های مرکزی به مراجع قضایی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۸:
هیأتهای مرکزی موظفند هر شش ماه گزارش فعالیتهای خود و هیأتهای اجرایی ( در خصوص آراء صادره تجدید نظر اول و دوم) را به هیأت عالی ارائه نمایند.
ماده ۲۹:
این آیین نامه در ۲۹ ماده و ۵ تبصره در نود و ششمین جلسه هیأت عالی جذب مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است.

لطفا کد زیر را وارد نمایید

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7