معرفی

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۸۶ با تغيير شيوه جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور با تصويب آيين نامه اي ايجاد ساختارهاي جديدي را براي جذب هیأت علمي تعريف و تعيين کرد.هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره گيري از توان  تحصيل کردگان فرهيخته، کارآمد، مومن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضاء هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است.
در ساختار جديد سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده است . در راس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و مراکز تحقيقات کشور تشکيل داده است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي باشد. زير مجموعه اين هیأت دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را بر عهده دارند. هیأت هاي اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي ميباشند در هر مجموعه دانشگاهي و موسسه تحقيقاتي را عهده دار جذب متقاضيان جذب هيأت علمي مي باشند.
آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7