مصوبه تشكيل هيأت عالي جذبطبق جلسه ۶۰۸ مورخ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و مصوبه ۷۳۶۰/دش مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶  هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل گرديد.

«آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» با اصلاحات بعدي
مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۹/۴/۸۶ و ۱۰/۲/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده۱) تعريف:
با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي، هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور تشكيل مي‌گردد. در اين آيين‌نامه، هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين هيأت‌هاي اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي،‌ به ترتيب و به اختصار «هيأت مركزي جذب وزارتين» و «هيأت‌هاي اجرايي جذب» ناميده مي‌شوند.

ماده۲) هيأت‌ وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و دبيرخانه آن در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا هرمكاني كه دبيرخانه شوراي عالي تعيين مي‌نمايد، ايجاد مي‌شود.

ماده۳) وظايف:
۱- اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت‌هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام،وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه‌ها
۲- نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح
۳- بررسي و بازنگري كليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي به منظور پيشنهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي تصويب به شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي
۴- تعريف ساختار سازماني و شرح وظايف هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرايي جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
۵- تدوين دوره‌هاي آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و نظارت بر حسن انجام آن
۶- برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي براي عناصر هيأت‌هاي اجرايي جذب
۷- رسيدگي به شكايات و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۸- بررسي گزارش عملكرد سالانة هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت‌هاي اجرايي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تبصره۱: (الحاقي مصوب جلسه ۶۲۳)- متناظر با بند ۴ فوق و در خارج از موضوع جذب اعضاي هيأت علمي، وظيفه بررسي و تأييد صلاحيت هيأت مؤسس، اعضاي هيأت امناء و رئيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به عهده هيأت مركزي جذب وزارتين مي‌باشد.
ماده۴) اعضاء:
۱- سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
۲- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۳- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۴- دبير هيأت عالي گزينش كشور
۵- نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
۶- نماينده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي(با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي)
تبصره۱: دبير هيأت مركزي جذب وزارتين حسب مورد به پيشنهاد وزراي مربوطه و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌گردد.
تبصره۲: رئيس هيأت از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از بين اعضا و يا خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي‌گردد.
تبصره۳: در موارد تساوي آراء، رأي رئيس هيأت تعيين‌كنندة اعتبار يا عدم اعتبار مصوبات و تصميمات خواهد بود.

ماده۵) رعايت موارد زير در تنظيم دستورالعمل اجرايي الزامي مي‌باشد.
۱- استخدام هيأت علمي برمبناي نياز دانشگاه و از طريق فراخوان عمومي و ابتدا به صورت پيماني انجام مي‌گيرد.
تبصره: در مواردي كه جذب عضو هيأت علمي از طريق غيرفراخوان عمومي ضروري باشد، اين موضوع بايد به تصويب هيأت مركزي جذب برسد.
۲- اولين مرجع رسيدگي به صلاحيت متقاضيان استخدام هيأت علمي، هيأت‌هاي اجرايي جذب مي‌باشد و اين حق قابل تفويض به واحدهاي ديگر نبوده و تأييد نهايي استخدام به عهده هيأت مركزي جذب وزارتين مي‌باشد.
۳- صلاحيت اعضاي هيأت علمي و مدرسين حق‌التدريس و قراردادي بايد در هيأت‌هاي اجرايي جذب مورد ارزيابي قرار گيرد.
۴- تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي در صورت احراز شرايط، براي ارتقاء به رتبة بالاتر انجام مي‌پذيرد.
۵- تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي به رسمي قطعي منوط به احراز رتبه دانشياري مي‌باشد.
پیوست بند ۵ ماده ۵
مربیان متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی – قطعی در صورت داشتن شرایط زیر می توانند بدون احراز مرتبه دانشیاری به رسمی – قطعی تبدیل شوند:
الف- دارا بودن حکم استخدام در مرتبه مربی با حداقل ۲ سال سابقه خدمت تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۷
ب- ارتقاء مرتبه به استادیاری
ج- کسب حداقل امتیاز تعیین شده موضوع تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی (مصوب جلسه ۲۴ هیأت عالی جذب)

تبصره ۱: براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي به رسمي قطعي، ارتقاء از يك مرتبه به رتبه بالاتر ضروري مي‌باشد.
تبصره ۲: در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري امكان رسمي قطعي شدن اعضاي هيأت علمي در مراتب پايين تر از دانشياري نيز مقدور خواهد بود.
۶- هيأت‌هاي اجرايي جذب در تمام مراحل قبل از صدور حكم رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي، مسئوليت نظارت بر عملكرد آنها را برعهده داشته و درصورت احراز عدم صلاحيت مي‌توانند از ادامه فعاليت آنان جلوگيري نمايند.
۷- (اصلاحي جلسه ۶۲۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي تربيت معلم و تربيت مدرس و رشته‌هاي الهيات، معارف اسلامي، علوم انساني و هنر به تصويب شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي خواهد رسيد.
۸- بكارگيري مدرسان يا محققان يا افرادي كه جهت انجام خدمات قانوني و خدمات مورد تعهد(قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، راتبه‌ها، ضريبK و...) در دانشگاه‌ها حداكثر براي يك دوره به صورت قراردادي و در ادامه در چارچوب اين آيين‌نامه خواهد بود.
۹- اين آيين‌نامه حاكم بر آيين‌نامه‌هاي هيأت‌هاي مميزه اعضاي هيأت علمي مي‌باشد.

ماده۶) رسيدگي به تخلفات
هيأت عالي جذب مسئول نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي مركزي جذب و هيأت هاي اجرايي جذب در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بوده و مرجع رسيدگي به شكايات دريافتي از عملكرد هيأت‌هاي اجرايي در زمينه تخلفات، تندروي، مسامحه‌كاري و اعمال تبعيض در بررسي پرونده‌ها مي‌باشد. تصميمات هيأت عالي نظر نهايي تلقي شده و براي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده۷ ) اين آيين‌نامه مشتمل بر ۷ ماده و ۷ تبصره در جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۹/۴/۸۶ و ۱۰/۲/۸۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب آن، كليه هيأت‌هاي مربوطه به گزينش استاد به هيأت‌هاي جذب تغيير عنوان مي‌يابد.
آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7