روش تدبر در سوره های قرآن کریم


دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ معاونت مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

مجری پژوهشی: علی صبوحی طسوجی

تلخیص و تنظیم: احمد جمالی گندمانی ، حامد جوکار

نوبت چاپ: اول

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7