ارائه الگوی مطلوب نحوه مشارکت انجمن های علمی در رصد و ارزشیابی موضوعات مهم نظام ملی نوآوری

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7