نشریه راهبرد فرهنگ شماره 38

آدرس :
تهران، خیابان انقالب، ابتدای فلسطین شمالی، شماره 30
هیئت تحریریه :
احمد فضائلی کسری صادقی زاده سیدعلیرضا دربندی
سردبیر :
محمدرضا مخبر دزفولی
آدرس ایمیل :
rahbordfarhang@sccr.ir
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
محمدرضا مخبر دزفولی
تاریخ انتشار :
12 اردیبهشت 1398
تلفن :
66463651

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7