مصوبه شماره:1028

 • جلسه: 409
 • |
 • تاریخ تصویب: 20 آبان 1376
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 2 آذر 1376
 • |
 • شماره مصوبه: 1028

جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی


جایگاه: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم ‏گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‏ شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‏ الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با ماموریت تصحیح و ارتقا فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدیّن و فرهنگ دین ‏باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می ‏نماید.
اهداف:
1-گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی.
2-تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه.
3-تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام‏ شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطن ‏خواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور.
4-تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم‏ آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی.
5-حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی.
6-نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی.

وظایف:
1-تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی‏ های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
2-تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تاثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب.
3-بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه‏ حلهای مناسب.
4-بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاستها و برنامه ‏های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط.
5-تبیین و تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور.
6-بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور.
7-تدوین و تصویب سیاستهای اساسی تبلیغات کشور.
8-تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن. 9-تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش ‏عالی کشور.
10-تهیه و تصویب طرحهای مناسب در جهت تقویت و ارتقای تبلیغات دینی و حمایت از فعالیتهای مردمی به ویژه احیا و عمران مساجد.
11-تهیه و تصویب طرحهای راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح ناهنجاریها.
12-تهیه و تصویب سیاستها و طرحهای لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایشهای دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
13-سیاستگذاری و تصویب طرحهای مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت در صحنه‏ های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی.
14-شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرحهای لازم برای فعالیت اندیشمندان و به کارگیری امکانات پژوهشی حوزه و دانشگاه برای پاسخگویی به آن نیازها.
15-تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه ‏های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی و طراحی راهبردها و تدابیر لازم برای دفع آن.
16-برنامه ‏ریزی و تهیه طرحهای خاص برای شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان و بهره‏ گیری از تواناییها و ابتکارات و خلاقیتهای آنان.
17-تهیه و تصویب برنامه ‏ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه ‏های علمی، آموزشی و پژوهشی.
18-طراحی سیاستهای مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شان و منزلت زن (براساس تعالیم عالیه اسلام) و تدوین برنامه‏ های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارایه الگوی زن مسلمان.
19-سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی. 
20-سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع‏ رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن.
21-تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاستهای سیاحتی و زیارتی.
22-تصویب اصول کلی و سیاستهای توسعه روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر.
23-موضع ‏گیری در سطح بین ‏المللی نسبت به تحریفات فرهنگی علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران.
24-تصویب ضوابط تأسیس موسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش‏ عالی و تصویب اساسنامه هریک و تجدیدنظر در اساسنامه ‏های موسسات مشابه عنداللزوم.
25-تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان.
تبصره - نامزد ریاست دانشگاهها را وزرای فرهنگ و آموزش ‏عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تایید به شورا معرفی می‏ کنند.
26-سیاستگذاری به منظور ریشه‏ کن کردن بیسوادی.
27-تعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب برنامه ‏های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی.
28-نظارت و پی‏گیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرحها و برنامه ‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - به اجرا درآمده توسط وزارتخانه ‏ها، موسسات و سازمانها- با اصول سیاستها و خط مشی‏های مصوب فرهنگی کشور.

 
سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7