گالری  جلسه 386 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 386 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا روز سه شنبه 8 آذر 1401 در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7