گالری  نشست بررسی وضعیت خودکشی در کشور

نشست بررسی وضعیت خودکشی در کشور، اقدامات دستگاهها و راهکارهای پیشگیری با حضور مدیران فرهنگی دستگاهها، انجمن های علمی روز شنبه 29 آبان 1400 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7