گالری  نهمین جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نهمین جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور روز شنبه 17 مهرماه 1400 در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 349

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7