گالری   کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی

پنجاه وهشتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5