کد خبر: 15421| تاریخ انتشار: سـه شنبه ، ۱۱ آذر سال ۱۳۹۹ | ساعت ۱۰:۵۱:۰ | تعداد بازدید: ۱۷۳۲

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زکات را تسبیب رزق و برکت دانست و گفت: زکات موجب توسعه و فراهم شدن رزق آدمی می‌شود.
آیت الله علی اکبر رشاد، امروز در جلسه درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، گفت: خداوند متعال زکات را موجب توسعه و فراهم شدن رزق قرار داد.
تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) افزود: چطور ممکن است در خصوص اموالی که زکات به آن تعلق می‌گیرد جداسازی و پرداخت می‌شود که به نوعی ظاهراً کم کردن از مال است اما باطناً چیزی از او کم نشود حتی موجب افزایش و وسعت رزق شود؟ این که با واقع ظاهری امر نمی‌سازد زیرا نه تنها باعث رزق و توسعه مال نمی‌شود بلکه باعث کاهش نیز می‌شود!
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران با بیان اینکه بر عالم هستی دو نظام ملکی و ملکوتی حاکم است، عنوان کرد: وجود و موجودات، کون و کائنات دارای دو وجه ملکی و ملکوتی است و بر این دو عالم و وجه وجود نظام علی و معلولی حاکم است ولیکن گونه نظام علی و معلولی حاکم بر وجه ملکی کون و کائنات با نظام علی و معلولی وجه ملکوتی کون و کائنات باهم تفاوت دارد اما هر دو محکوم به نظام علی و معلولی هستند.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه دو گونه نظام علی و معلولی وجود دارد، اظهار داشت: هر دو گونه نظام علی و معلولی را خداوند متعال وضع نموده و خداوند متعال مبدا علیت در دو نظام علی و معلولی در هر دو وجه وجود و موجودات است و در عالم ملک و در وجه ملکی کون و کائنات وجود موجودات نظامی با عنوان نظام علی و معلولی مادی حاکم است.
وی افزود: و بر این وجه نظام علی و معلولی مادی حاکم است و انسان می‌تواند آن را مشاهده کند و می‌بیند چیزی برداشته شد و یا افزایش یافت، چه چیزی باعث کاهش و افزایش شد، اما نظام علی و معلولی حاکم در وجه ملکوتی هستی طور دیگر است و از سنخ و جنس نظام علی و معلولی مادی و ملکی ظاهری نیست، آنجا ممکن است نظام علی و معلولی حاکم بر وجه ملکوت با نظام علی و معلولی حاکم بر وجه ملکی هستی و مستمندان شاید منافی و متفاوت باشد، اینجا با برداشت از نظام علی و معلولی مادی و حاکم بر وجه ملکی هستی و مستمندان با برداشت سبب کاهش شود اما در نظام علی و معلولی ملکوتی حاکم بر وجه ملکوتی هستی و مستمندان نوعی از برداشت باعث افزایش شود.
آیت الله رشاد اضافه کرد: در وجه ملکی تلاش و کار ممکن است موجب افزایش شود در وجه ملکوت ممکن است امر دیگری موجب برکت شود، مبنا در عالم مادی حرکت و در عالم ملکوت آنچه که مطرح می‌شود برکت است.
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: لذا زکات یک امر معنوی است که می‌تواند سبب افزایش رزق شود، آسمان و زمین بارور شود و درهای برکت آسمانی و زمینی به روی انسان گشوده شود. اینکه زکات باعث برکت و رشد مال می‌شود زیرا تابع نظام علی و معلولی وجه ملکوتی عالم هستی است و انسان اگر بخواهد آن را با وجه زمینی و مادی مقایسه کند فکر می‌کند این سخن متناقض است که برداشت موجب کاستن و کاهش شود در حالی که به اقتضای نظام علی و معلولی ملکوتی حاکم بر وجه ملکوتی هستی داستان و قانون جور دیگری است که با پرداخت زکات سبب افزایش مال و رزق می‌شود.
کد خبر 5085095

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7