(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده 1 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»

مصوب ۷۸۲  جلسه مورخ ۱۳۹۵-۰۵-۰۵  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۶/۱۲۲۶۱/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
شرح:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

وزارت کشور

 

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«۱- متن بند «د» به شرح ذیل، اصلاح و تکمیل می‌گردد:

د- یک نفر از معاونین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان‌ها.

۲- متن تبصره الحاقی به بند «د» مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- در ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار به‌عنوان عضو جدید اضافه می‌شود». ص/۷۸۲.۱

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

    دفتر رئيس جمهور

    مجلس شوراي اسلامي

    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

    هيئت نظارت و بازرسي

    دفتر دبير شوراي عالي

    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي 

    معاونت نظارت و راهبري مصوبات 

    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

    ديوان محاسبات كشور

    معاونت حقوقي رياست جمهوري

    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«۱- متن بند «د» به شرح ذیل، اصلاح و تکمیل می‌گردد:

د- یک نفر از معاونین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان‌ها.

۲- متن تبصره الحاقی به بند «د» مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- در ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار به‌عنوان عضو جدید اضافه می‌شود». ص/۷۸۲.۱

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 


وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی

 

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«۱- متن بند «د» به شرح ذیل، اصلاح و تکمیل می‌گردد:

د- یک نفر از معاونین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان‌ها.

۲- متن تبصره الحاقی به بند «د» مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- در ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار به‌عنوان عضو جدید اضافه می‌شود». ص/۷۸۲.۱

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«۱- متن بند «د» به شرح ذیل، اصلاح و تکمیل می‌گردد:

د- یک نفر از معاونین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان‌ها.

۲- متن تبصره الحاقی به بند «د» مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- در ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار به‌عنوان عضو جدید اضافه می‌شود». ص/۷۸۲.۱

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 


وزارت کشور

 

مصوبه «اصلاح و تکمیل بند (د) و تبصره الحاقی ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«۱- متن بند «د» به شرح ذیل، اصلاح و تکمیل می‌گردد:

د- یک نفر از معاونین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان‌ها.

۲- متن تبصره الحاقی به بند «د» مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- در ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار به‌عنوان عضو جدید اضافه می‌شود». ص/۷۸۲.۱

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیمجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir