(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «الحاق يك تبصره به بندهاي (ج) مواد 4 و 5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‍‌ها ومؤسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري»

مصوب ۷۶۲  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۲-۰۸  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۳۸۶۵/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۲-۳۱
شرح:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


دانشگاه آزاد اسلامي


 


ماده واحده «الحاق يك تبصره به بندهاي (ج) مواد ۴ و ۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‍‌ها ومؤسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري» كه در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


ماده واحده- «تبصره‌هاي ذيل به بندهاي (ج) مواد ۴ و۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، الحاق مي‌شود:


 


الف- تبصره بند (ج) ماده ۴:


شرايط عمومي انتصاب رئيس مؤسسه از ميان اشخاص تابع اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل است:


۱-   اعتقاد به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران


۲-   اعتقاد به قانون اساسي و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه


۳-   برخورداري از حسن شهرت اخلاقي و وجاهت علمي و آشنا بودن با اداره مؤسسه


۴-   عدم تجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي


۵-   عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي غيرقانوني


۶-   حائز بودن ساير شرايط مندرج در بند الف اين ماده در چارچوب‌هاي ديني خود


ب- تبصره بند (ج) ماده ۵:


 شرايط عمومي كليه مديران مؤسسه (‌معاونين، مديران، رؤسا و معاونان و مديران دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها وآموزشكده‌ها، مديران گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ساير واحدهاي دانشگاهي) تابع يكي از اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطابق تبصره بند (ج) ماده ۴ اين آيين‌نامه مي‌باشد».ص/۷۶۲.۲مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir