کد :  931609  
تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ اخبار
از جانب دانشگاه پیام نور انجام شد:
ارائه آئین نامه پیشنهادی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا

دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی خود را مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا به منظور تطبیق با سیاستهای ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به این ستاد ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستهای اجرایی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا از طریق تأمین هزینه‌های معیشتی دانشجویان مشمول این سیاست‌ها و به منظور حمایت از نخبگان علمی و ترغیب آنها به پژوهش¬های مورد نیاز کشور، دی‌ ماه 1390 در جلسه یازدهم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شد و مقرر گردید وزارتین بهداشت‌، درمان ‌و ‌آموزش‌پزشکی، علوم، ‌تحقیقات ‌و‌ فناوری، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی و پیام‌نور آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی خود را برای بررسی و تصویب، به این ستاد ارائه کنند. بر پایه همین گزارش هم اکنون در دانشگاه پیام نور بیش از 2500 دانشجوی دکتری غیر شاغل به تحصیل اشتغال دارند که مطابق با سیاستهای حمایت از فعالیتهای تمام وقت باید مشمول حمایتهای معیشتی موضوع این آئین نامه قرار گیرند. همچنین مطابق اعلام معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور آئیننامه پیشنهادی پس از بررسی و تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای اجرا به بیش از 500 واحد این دانشگاه ابلاغ خواهد شد.